Játékszabályzat

Penny Market Kft. „A Mi Földünk” – Matricagyűjtő-játék szabályzata

Részvétel feltételei:

A Penny Market Kft. által szervezett „A mi földünk” matricagyűjtő játékban részt vehetnek mindazok a természetes személyek, akik a játék ideje alatt a lenti feltételeknek megfelelően, bármely magyarországi Penny Market üzletben vásárolnak.

Részvétel részletes szabályai

A Penny Market üzletben történő vásárlás végösszege alapján, minden 2.000,- Ft után a vásárló egy csomag „A mi földünk” matricát kap ajándékba.

A promócióban egyes termékek megvásárlásakor a vásárló extra csomag matricát kap ajándékba.

Az extra csomag matrica feltételei:

Azon termékek körét, amelyek vásárlásával extra csomag matrica jár, a vásárlás időpontjában érvényes reklámkiadványunkban, illetve az üzletekben kihelyezett POS-eken hirdetjük meg. Ezen termékek köre hetente változhat, minden esetben a vásárláskor érvényes reklámkiadványunkban és az üzleteinkben kihelyezett plakátokon meghirdetett termékek után jár.

Az extra csomag matricákra vonatkozó ajánlatunk is kizárólag a fenti módon meghirdetett termékek és a termék készletének erejéig érvényes.

Gyűjthető termékek köre:

  • - 210-féle „A mi földünk” matrica

A gyűjtőalbum 499 forintért vásárolható meg az üzleteinkben, azonban egy vásárló alkalmanként legfeljebb 3 darab gyűjtőalbumot vásárolhat.

A matricákkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A matricák fóliaborításban kerülnek átadásra. 1 csomagban 5 darab matrica található. A promócióban 210 különböző matrica vesz részt, azonos csomagolásban, így átadáskor nem állapítható meg, hogy melyik sorszámú matricák vannak a fóliában. A matricák cseréjére üzleteinkben nincs lehetőség.

A vásárló más vásárlóra átruházhatja az általa nem igényelt matricákat, de a Penny Market munkatársainak nem ajánlhatja fel, a Penny Market munkatársai ezeket nem fogadhatják el.

A Játék időtartama:

A játék 2013. március 21. napjától kezdődik 2013. május 15. napjáig, legfeljebb azonban a készlet erejéig tart.

Egyéb ajándékok a Játék időtartama alatt:

A Penny Market Kft. a játék időtartama alatt a „A mi földünk” matrica, illetve album megvásárlásakor esetlegesen egyéb ajándékokat is adhat. Az erre vonatkozó részletes szabályokat, az ajándékok körét, elérhetőségét a vásárlás idejekor érvényes reklámkiadvány és a honlapon azonos tartalommal megjelent tájékoztatás tartalmazza. Az egyéb ajándék termékekre vonatkozó ajánlat a reklámkiadvány érvényességének idejéig, illetve azok készletének erejéig érvényesek.

Egyéb rendelkezések:

A Penny Market Kft. nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban fel nem tüntetett, de „A mi földünk” egyéb promóciójában kínált ajándéktárgyat. A matricagyűjtő játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk, a Penny Market Kft. kizárólag jelen játékszabályban foglalt feltételek alapján, a fentebb felsorolt ajándéktárgyak átadására vállal kötelezettséget azok készletének erejéig.

 

Penny Market Kft. „A Mi Földünk” – Kérdőíves nyereményjáték szabályzata

A játék szervezője és leírása:

„A mi Földünk” kérdőíves nyereményjáték szervezője a Penny Market Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület, 5. sz. főút 21. km; Cg.: 13-09-072999)

A Penny Market Kft. által szervezett, „A Mi Földünk” matricagyűjtő játékhoz kapcsolódóan a honlapunkon, a Facebook oldalon és a Micrositeon közzétett Penny Market üzletek parkolójában, és az ott megadott napokon és időpontokban matrica cserélő napot szervez. A matricacsere napokon lehetőség van „A mi Földünk” játék során kapott matricák ingyenes kicserélésére. A Penny Market Kft. a fenti napokon megrendezi „A Mi Földünk” matricagyűjtő promóció keretében a „A Mi Földünk” kérdőíves nyereményjátékot. Ebben a nyereményjátékban részt vehetnek mindazok a természetes személyek, akik a játék ideje alatt a lenti feltételeknek megfelelően kitöltik a részvételhez szükséges kérdőívet, amelyet a matrica csere napon a parkolóban kijelölt helyeken szerezhetnek be.

A játékban résztvevő személyek:

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltő természetes személy, illetve kiskorúak törvényes képviselőjük révén, kivéve a Penny Market Kft. alkalmazottai és a Ptk. 685. § (b) bekezdés szerinti hozzátartozói. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére - kizárólag a törvényes képviselőjével együttesen jogosult.

A játék időtartama:

A játék 2013. április 5. napja és 2013. május 12. napja között.

A játék menete és a sorsolás:

A játékban való részvételhez a fent feltüntetett helyszíneken és időpontokban megrendezésre kerülő matrica csere napokon , „A Mi Földünk” matrica-gyűjtőalbumban szereplő információkon alapuló kérdőív szabályszerű és helyes kitöltése, valamint a kijelölt gyűjtődobozba történő leadása szükséges. A kérdőív hét kérdésből áll.

A kérdőíven feltüntetett adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) megadásával a játékos és adott esetben a törvényes képviselő elfogadja a hivatalos játékszabályzatot és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy adatait a szervező PR és marketing célokra, visszavonó nyilatkozatig felhasználja.

A leadott kérdőívet a szervező csak abban az esetben fogadja el szabályosnak, ha a játékos a kérdésekre adandó válaszok betűjelét egyértelműen megjelölte, valamint a kérdőíven szereplő adatmezőket is olvashatóan és hiánytalanul kitöltötte. A sorsoláson valamennyi kitöltött kérdőív részt vesz, azonban nyertessé csak az nyilvánítható, amelyen a játékos valamennyi kérdésnél a helyes válasz betűjelét jelölte meg és az adatmezőket is hiánytalanul kitöltötte („helyesen kitöltött kérdőív”). A játék időtartama alatt a játékosok több kérdőívet is leadhatnak, amellyel a játékosok a nyerési esélyeiket növelik. A sorsolás során egy játékos a leadott kérdőívek számától függetlenül egy nyereményt nyerhet.

A sorsolásra helyszíne: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület, 5. számú főút, 21. km. cím alatti logisztikai központ. A sorsolás időpontja 2013. május 16-án 15 óra, a nyeremények kisorsolása kézi sorsolás útján történik.

A sorsoláson összesen 3 nyertes kerül kihúzásra. Amennyiben a nyertes kérdőívek közül bármelyik érvénytelennek minősülne, három darab helyesen kitöltött, érvényes kérdőív kihúzásáig folytatódik a sorsolás. A szervező ezzel egy időben kisorsol fentieken túl három pótnyertest is, arra az esetre, ha valamelyik nyertes a nyereményét nem venné át, vagy bármely egyéb okból a nyeremény átadása sikertelen lenne. A nyerteseket a szervező értesíti a kérdőíven megadott elérhetőségen, a sorsolást követő 5 munkanapon belül. A nyertesek névsora a www.penny.hu weboldalon a sorsolás időpontjától számított 5 munkanaptól megtekinthető.

A nyereményeket a nyerteseknek kizárólag a nyeremény helyszínén beváltható voucher formájában adják át, az átadás/kézbesítés a sorsolást követő 90 naptári napon belül történik. Sikertelen kézbesítés, a nyeremény átvételének megtagadása, vagy bármely egyéb olyan ok miatt, ami miatt a nyeremény átadása nem lehetséges, a kihúzott pótnyertes lesz jogosult a nyeremény átvételére. Ezen körülményről a szervező írásban értesíti a nyertest.

A szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A szerevező a nyeremény átadása után nem vállal felelősséget sem a nyereménnyel, nyereményjátékkal kapcsolatban, sem az egyéb ezzel összefüggő körülmények, igények miatt.

Nyeremények:

A fenti feltételeket teljesítő - azaz „A Mi Földünk” kérdőívet szabályosan kitöltő és azokat leadó - játékosok között három darab családi hétvégét sorsol ki a Nyíregyházán található Hotel Aventinus****-ba. A családi hétvégék tartalma legfeljebb 5 fős család (édesapa, édesanya és legfeljebb három –közös vagy közös háztartásban nevelt - gyermek) részére egy éjszaka szállás, teljes ellátás, állatparki és öko-játszóház belépők. A nyertes köteles a szervező felé írásban jelezni, hogy a családi hétvégét hány fővel veszi igénybe.

A nyereményeket nem lehet átruházni, illetve azok készpénzre sem válthatók.

Érvénytelen kérdőív

A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyertesek köréből kizárjon minden érvénytelenül kitöltött kérdőívet.

Érvénytelennek tekinti különösen az alábbiakat:

  • - a kérdőíven megadott válaszok valamelyike helytelen
  • - a kérdőíven megadott adatok nem azonosíthatóak, vagy tévesek
  • - nyilvánvalóan hamis adatok megadásával való részvétel – hamis kérdőív

Az érvénytelen kérdőívek is részt vesznek a játék sorsolásán tekintettel arra, hogy a szervező a kitöltött kérdőívek sorsolást megelőző válogatását és a játékszabályzatban foglalt feltételek maradéktalan teljesülésének vizsgálatát nem tudja előzetesen elvégezni. A játékszabályzatban foglalt feltételek teljesülésének vizsgálatára csak a sorsolás során kerül sor, így a szervező jogosult a fenti feltételeknek nem megfelelő kérdőíveket a sorsolást követően érvénytelennek nyilvánítani. Ebben az esetben az érvénytelen kérdőív helyett a kérdőívek további sorsolását a szervező mindaddig folytatja, ameddig helyesen kitöltött, érvényes kérdőív kerül kihúzásra.

Az adatok feldolgozását a szervező végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az adatkezelés időben nem korlátozott. Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük, ezt írásban jelezze a Penny Market Kft 2351 Alsónémedi Pf. 12. postai címre küldött levél formájában.

A résztvevőknek a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén bírósághoz fordulhatnak.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá közzétegye vagy ismertesse a nyertes nevét és fotóját reklámkiadványában, egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. A megadott adatok módosítására a kérdőív kitöltését követően nincs lehetősége a játékosnak. Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételéhez szükséges személyes megjelenést elmulasztja, vagy a kérdőíven megadott adatain nem érhető el a sorsolás utáni kiértesítést követő 5 munkanapon belül, úgy a szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt pótnyertes részére adja át. Amennyiben a nyeremény a játékos által megadott postázási címről visszaérkezik „nem kereste”, „nem található” vagy egyéb postai jelzéssel a szervezőhöz, úgy szervező jogosult a nyereményt a pótnyertes részére megküldeni, továbbá az át nem vett nyereményekért a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli, azt ezúton kizárja.

A játékszabály módosításának jogát a szervező fenntartja. A jelen szabályzat megváltozásáról a szervező a játékosokat a Micrositeon és a Facebook oldalán a korábbi felhívásnak megfelelő formában a megváltoztatást követően haladéktalanul közzéteszi.

Adózás, költségek:

A szervező vállalja a nyereményekhez tartozó adóterhek megfizetését. A hivatalos játékszabályban feltüntetett nyeremények adóterhei, valamint a postaköltség a szervezőt terhelik.

 

Penny Market Kft. „A Mi Földünk” – online kérdőíves nyereményjáték szabályzata

A játék szervezője és leírása:

„A mi Földünk” on-line kérdőíves nyereményjáték szervezője a Penny Market Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület, 5. sz. főút 21. km; Cg.: 13-09-072999)

A Penny Market Kft. „A Mi Földünk” matricagyűjtő játékhoz kapcsolódóan megrendezi az on-line kérdőíves nyereményjátékot. „A Mi Földünk” on-line kérdőíves nyereményjátékban részt vehetnek mindazok a természetes személyek, akik a vásárolt matricagyűjtő-albumon alapuló játék ideje alatt a lenti feltételeknek megfelelően hetente helyesen válaszolnak a szervező weboldalán (www.penny.hu) on-line feltett kérdésekre. A kérdőív helyes kitöltése feltételezi a matrica-gyűjtőalbum tartalmának ismeretét.

A játékban résztvevő személyek:

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltő természetes személy, illetve kiskorúak törvényes képviselőjük révén, kivéve a Penny Market Kft. alkalmazottai és a Ptk. 685. § (b) bekezdés szerinti hozzátartozói. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére - kizárólag a törvényes képviselőjével együttesen jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A játék időtartama:

A játék 2013. április 24. napja és 2013. május 12. napja között tart.

A játék menete és a sorsolás

A játékban való részvételhez „A Mi Földünk” matricagyűjtő játékhoz kapcsolódó, a matrica-gyűjtőalbumban található információkon alapuló, on-line kérdések helyes megválaszolása szükséges. A játék három héten keresztül minden héten feltett egy darab kérdésből áll össze. A játékban való részvételhez az szükséges, hogy a játékos mind a 3 héten keresztül helyesen válaszoljon az aktuálisan feltett kérdésre („on-line kérdőív”).

Az on-line kérdőíven feltüntetett adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, életkor) megadásával a játékos és adott esetben törvényes képviselő minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadja a hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt.

A kitöltött on-line kérdőívet a szervező csak abban az esetben fogadja el szabályosnak, ha a játékos a kérdésekre adandó válaszok betűjelét egyértelműen megjelölte, valamint a kérdőíven szereplő adatmezőket is hiánytalanul kitöltötte. A sorsoláson kizárólag helyesen kitöltött kérdőív vesz részt, tekintettel arra, hogy a szervező a játék ideje alatt folyamatosan szűri az adott héten helyesen válaszoló játékosokat és a sorsolásra csak azok kerülnek be, akik valamennyi kérdésre helyes választ adtak. A játék időtartama alatt a szervező játékosonként csak egy helyesen kitöltött kérdőívet fogad el.

A sorsolás helyszíne: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület, 5. számú főút, 21. km. cím alatti logisztikai központ. A sorsolás időpontja 2013. május 16.,15 óra. A nyertesek az adatbázisból véletlenszerűen kerülnek kisorolásra számítógépes program segítségével.

A sorsoláson összesen 3 nyertes kerül kisorsolásra. A szervező ezzel egy időben kisorsol fentieken túl három pótnyertest is, arra az esetre, ha a kisorsolt kérdőív utóbb érvénytelenné válna, vagy valamelyik nyertes a nyereményét nem venné át, vagy bármely egyéb okból a nyeremény átadása sikertelen lenne. A nyerteseket a szervező értesíti a kérdőíven megadott elérhetőségen, a sorsolást követő 5 munkanapon belül. A nyertesek névsora a a szervező honlapján (www.penny.hu) a sorsolás időpontjától számított 5. munkanaptól megtekinthető.

A nyeremények a nyerteseknek kizárólag a nyeremény helyszínén beváltható voucher formájában kerülnek átadásra, az átadás/kézbesítés a sorsolást követő 90 naptári napon belül történik. Sikertelen kézbesítés, a nyeremény átvételének megtagadása esetén, vagy bármely egyéb olyan ok miatt, ami miatt a nyeremény átadása nem lehetséges, a kihúzott pótnyertes lesz jogosult a nyeremény átvételére. Ezen körülményről a szervező írásban értesíti a nyertest.

A szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A szerevező nem vállal felelősséget sem a nyereménnyel, nyereményjátékkal kapcsolatban, sem az egyéb ezzel összefüggő körülmények, igények miatt.

Nyeremények:

A fenti feltételeket teljesítő - azaz „A Mi Földünk” on-line kérdőívet szabályosan és helyesen kitöltő - játékosok között három darab családi hétvégét sorsolunk ki a Nyíregyházán található Hotel Aventinus****-ba. A családi hétvégék tartalma legfeljebb 5 fős család (édesapa, édesanya és legfeljebb három –közös vagy közös háztartásban nevelt - gyermek) részére egy éjszaka szállás, teljes ellátás, állatparki és öko-játszóház belépők. A nyertes köteles a szervező felé írásban jelezni, hogy a családi hétvégét hány fővel veszi igénybe.

A nyereményeket nem lehet átruházni, illetve azok készpénzre sem válthatók. A nyertesek az idegenforgalmi adót és a nyereményen túlmenően esetlegesen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét közvetlenül a szállodában kötelesek – az ott meghatározott fizetési módok egyikén - kiegyenlíteni.

Érvénytelen on-line kérdőív

A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyertesek köréből kizárjon minden érvénytelenül kitöltött kérdőívet.

Érvénytelennek tekinti elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

  • - a megadott adatok nem azonosíthatóak, vagy tévesek
  • - nyilvánvalóan hamis adatok megadásával való regisztráció/részvétel

Az érvénytelen kérdőívek is részt vesznek a játék sorsolásán tekintettel arra, hogy a szervező a kitöltött kérdőívek sorsolást megelőző válogatását és a játékszabályzatban foglalt feltételek maradéktalan teljesülésének vizsgálatát nem tudja előzetesen elvégezni. A szervez előzetesen kizárólag a megadott válaszok helyességét ellenőrzi, így a sorsoláson csak a helyes válaszokat tartalmazó kérdőívek vesznek részt. A játékszabályzatban foglalt egyéb feltételek teljesülésének vizsgálatára csak a sorsolás során kerül sor, így a szervező jogosult a fenti feltételeknek nem megfelelő kérdőíveket a sorsolást követően érvénytelennek nyilvánítani. Ebben az esetben az érvénytelenné nyilvánított nyertes helyébe pótnyertes lép.

Az adatok feldolgozását a szervező végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az adatkezelés időben nem korlátozott. Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük, ezt írásban jelezze a Penny Market Kft 2351 Alsónémedi Pf. 12. postai címre küldött levél formájában.

A résztvevők a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén bírósághoz fordulhatnak.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá közzétegye vagy ismertesse a nyertes nevét és fotóját reklámkiadványában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. A megadott adatok módosítására az on-line kérdőív kitöltését követően nincs lehetősége a játékosnak. Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételéhez szükséges személyes megjelenést elmulasztja, vagy a kérdőíven megadott adatain nem érhető el a sorsolás utáni kiértesítést követő 5 munkanapon belül, úgy a szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt pótnyertes részére adja át. Amennyiben a nyeremény a játékos által megadott postázási címről visszaérkezik „nem kereste”, „nem található” vagy egyéb postai jelzéssel a szervezőhöz, úgy szervező jogosult a nyereményt a pótnyertes részére megküldeni, továbbá az át nem vett nyereményekért a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli, azt ezúton kizárja.

A játékszabály módosításának jogát a szervező fenntartja. A jelen szabályzat megváltozásáról a szervező a játékosokat a Facebook oldalán a korábbi felhívásnak megfelelő formában a megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatja.

Adózás, költségek

A szervező vállalja a nyereményekhez tartozó adóterhek megfizetését. A hivatalos játékszabályban feltüntetett nyeremények adóterhei, valamint a postaköltség a szervezőt terhelik.